Pravidlá pre rodičov

 1. Dochádzať s dieťaťom na tréning, zápasy a turnaje pravidelne a včas, prípadnú neúčasť oznámiť v dostatočnom časovom predstihu trénerovi (SMS, e-mail).
 2. Rešpektovať vedenie klubu a trénera, nezasahovať do ich kompetencií a riadenia. Ak má rodič pripomienky, prípadne výhrady, môže kontaktovať trénera, avšak mimo času športovej prípravy.
 3. Nevstupovať na športovú plochu počas tréningov a zápasov, rodič sa zdržiava v hľadisku pre divákov, neriadi hru družstva, ani svojho dieťaťa a správa sa vždy slušne. Pri hre by mali deti vnímať pokyny trénera, nie divákov. Rady deťom nechajte na trénera, aby nemali v hlave zmätok.
 4. Rešpektovať aktuálne schopnosti svojho dieťaťa, dopriať mu radosť z hry. Tlak a kritika pôsobí na malého jednotlivca negatívne, pochvala ho však posúva vpred.
 5. Akceptovať skutočnosť, že chyby sú súčasťou hry, učenia sa a zdokonaľovania sa. Našim cieľom je, aby deti dokázali vyhodnotiť hernú situáciu čo najskôr a sami.
 6. Vyznávať myšlienku a princíp fairplay, učiť deti vedieť aj prehrávať, nie iba vyhrávať za každú cenu.
 7. Nenútiť deti do športových výkonov proti ich vôli. Deti by mali športovať pre svoje vlastné potešenie, hra je určená pre deti, nie pre rodičov.
 8. Prosíme Vás, klaďte dôraz na správnu životosprávu detí (strava, pitný režim, spánok).
 9. Prosíme Vás o včasné ospravedlnenie svojho dieťaťa zo zápasov a turnajov, aby v prípade neúčasti mohol byť nominovaný náhradný hráč.
 10. Povzbudzovať korektne a športovo, zdržiavať sa nešportových prejavov, vulgárnych pokrikov na súpera a rozhodcov.
 11. Rodičia detí nesú hmotnú a finančnú zodpovednosť za zverený športový materiál, výstroj a za prípadné deťmi spôsobené škody na majetku a zariadeniach klubu.
 12. Náš klub s radosťou a vďakou prijme každú pomoc a podporu zo strany rodičov, ale táto podpora nemôže znamenať žiadnu výhodu pre dieťa.

Každý rodič bude oboznámený o kódexe rodiča. Rodič, ktorý po viacnásobnom upozornení nebude rešpektovať usmernenia daného kódexu, oberie o radosť z hry len vlastné dieťa, ktoré nebude nominované na zápasy a turnaje. Vieme, že svoje deti ľúbite, podporujete, zažívate s nimi prehry aj víťazstvá. Veľmi chcete, aby boli úspešné, ale niekedy menej aj naozaj viac, rešpektujte preto aktuálne schopnosti svojich detí a neberte im radosť z hry. Preto prosíme rodičov, aby rešpektovali usmernenia z kódexu rodiča.

Ďakujeme za prospešnú spoluprácu!